Š a c h o v ý   k l u b   O s u s k é ,  906 12   Osuské, Lehockého 57

...........................................................................................................................................................................................

                                      n á z o v    a     a d r e s a    z d r u ž e n i a                                     

 

 

             Ministerstvo vnútra  SR                                                  Dátum :  31. Október 2001

             odbor všeobecnej vnútornej správy

             Drieňová 22

             B r a t i s l a v a

             812 72

 

 

 

 

 

      Vec :  Z a l o ž e n i e     z d r u ž e n i a

 

              Oznamujeme Vám,  že  dňa  25. októbra sa uskutočnilo v Brezovej pod Bradlom

        ustanovujúce valné zhromaždenie  združenia  Šachový klub Osuské.   

               Valné zhromaždenie schválilo stanovy združenia a v súlade so stanovami zvolilo

        orgány združenia.  Výkonný výbor zvolilo v tomto zložení :

..........................................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko                           rodné číslo            PSČ, bydlisko                                       podpis

funkcia                                                                            ulica, č. domu

..........................................................................................................................................................................................

 1.    Jozef Hamerlík                   361212/728             90612  Osuské

         predseda                                                            Lehockého 57                              .................................................

 

 2.    Ing. Dušan Hečko             571007/6482          905 01  Senica

         športový riaditeľ                                              Nám.oslobodenia 16/5                ...............................................    

 

  3.   Ing. Rudolf Diviak            560921/6712          905 01   Senica

         tajomník                                                            Samuela Jurkoviča 1207/52           .............................................

 

  4.   Peter Hanzlúvka                570707/7123          906 12   Osuské      

         vedúci A-družstva                                          č.p.  28                                            ...............................................

 

  5.   Pavol Perička                     600429/6331          906 13    Brezová pod Bradlom

        vedúci B-družstva                                           Horný rad  537                               ...............................................

 

 

 

 

 

                                                                 .....................................................

                                                                            Jozef   H a m e r l í k

                                                                  predseda Šachového klubu Osuské