Krajský šachový zväz Trnava, športovo-technická komisia
4.liga A21-sever, ročník 2015/2016
Spravodajca č.1
Riaditeľ súťaže:  Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel.: 034/651 4395, mobil: 0908 684 444
e-mail: rasto.diviak@gmail.com
Technické ustanovenia:
1.  Súťaž sa hrá podľa pravidiel FIDE platných od 1.7.2014, podľa Súťažného poriadku pre družstvá platného od 3.10.2015
     a podľa ustanovení tohoto spravodajcu. Výsledky jednotlivcov budú zaslané na zápočet na LOK SR a na RTL FIDE.
2.  Systém súťaže: Družstvá hrajú jednokolovo podľa vyžrebovania, systémom každý s každým. Družstvá uvedené 
     v rozpise kôl ako prvé, hrajú doma a majú biele figúry na nepárnych šachoviciach. Stretnutia sa hrajú na 5 šachovniciach.
3.  Cenový fond: 1.miesto 60,-€, 2.miesto 45,-€, 3.miesto 30,-€ 
4.  Postup a zostup: Víťaz 4.ligy A21-sever postupuje priamo do 3.ligy A2. Do 5.ligy zostupuje posledné družstvo plus 
     najviac toľko družstiev, koľko do 4.ligy-sever zostúpi z 3.ligy A2. 
5.  Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sekúnd na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sekúnd na ťah.
     Pri tomto tempe neexistuje pojem "časová tieseň", hráč je povinný zapisovať ťahy počas celej partie a neuplatňuje sa Príloha G
     Pravidiel FIDE - hráč nemôže reklamovať remízu z dôvodu, že sa jeho súper neusiluje o výhru normálnymi prostriedkami.
6.  Rozhodcovia: Rozhodcov, najlepšie nehrajúcich, si zabezpečuje domáce družstvo. Každý klub by mal mať aspoň jedného  
     kvalifikovaného rozhodcu. Ak nie je prítomný nehrajúci rozhodca, určia rozhodcu kapitáni družstiev dohodou. Rozhodca nemôže 
     súčasne vykonávať funkciu kapitána! Žiadam všetkých rozhodcov, aby do zápisu o stretnutí  uvádzali čas začiatku a
     ukončenia stretnutia, poradie ukončených partií.
7.  Súpiska družstva: Družstvo zostavuje súpisku podľa Súťažného poriadku pre družstvá. Ak je na súpiske voľné miesto,
     možno najneskôr do 15.12.2015 doplniť hráča na ľubovoľné miesto pri dodržaní pravidiel zostavenia súpisky. 
     Cudzinca, hrajúceho na licenciu, je možné doplniť na súpisku do začiatku 3.kola. Hráč doplnený na súpisku môže nastúpiť 
     najskôr 7 dní po doplnení riaditeľom súťaže. Pokiaľ sa doplní hráč do základnej zostavy, považujú sa pôvodní hráči
     aj nový hráč za hráčov základnej zostavy. Na súpiske môže byť maximálne 13 hráčov. 
     Podľa Súťažného poriadku môžu byť prémioví členovia projektu Šach na školách zapísaní na súpisku družstva bez potreby
     vybavovať licenciu. Títo hráči sú na súpiskách označení skratkou "CIS".
8.  Kapitán: Družstvo si pred stretnutím určí kapitána, ktorý predloží rozhodcovi zostavu hráčov pre dané stretnutie a ich doklady.  
     Kapitáni sú spoločne s rozhodcom zodpovední za regulárny priebeh stretnutia.
9.  Zostava družstva: Hráči sa v zostave uvádzajú podľa poradia na súpiske. Kapitáni môžu odovzdať zostavu, v ktorej sú uvedení 
     aj neprítomní hráči, prítomných hráčov však musí byť minimálne polovica predpísaného počtu. Ostatní hráči môžu začať hrať
     bez straty času. Hráč uvedený do zostavy sa musí dostaviť k partii do 1 hodiny od stanoveného začiatku stretnutia.
     Pri nenastúpení nahláseného hráča tento hráč partiu prehráva kontumačne. Ostatné partie za týmto hráčom nie sú 
     pre výsledok stretnutia kontumované a riadne sa počítajú do celkového výsledku. Za nedostavenie sa hráča k partii 
     je udelená pokuta vyplývajúca z poradia šachovnice nižšie určeným sadzobníkom pokút. Ak sa nedostavenie toho 
     istého hráča v priebehu súťaže zopakuje, družstvo zaplatí pokutu a prehráva kontumačne všetky partie od tejto  
     šachovnice nadol. Tento hráč už nemôže nastúpiť za družstvo do konca súťaže. 
     Kapitáni oboch družstiev sú povinní odovzdať zostavu družstva najneskôr do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia.
     V jednom stretnutí môžu za družstvo nastúpiť najviac dvaja licenční hráči, z toho najviac jeden s licenciou typu A alebo Z.
10.Začiatok stretnutia: Stretnutia začínajú v nedeľu o 10:00 hod. Hostia môžu požiadať z dôvodu dopravného spojenia o posun
     začiatku stretnutia o 1 hodinu dopredu alebo dozadu najneskôr 14 dní pred stretnutím a domáci sú im povinní vyhovieť.
     Ak má niektoré družstvo vážne dôvody, môže sa so súperom dohodnúť na predohratí stretnutia (na odložení len vo výnimočných
     a nevyhnutných prípadoch. Vzhľadom na pravidelné mesačné ratingovanie súťaže treba prípadnú zmenu termínu 
     konzultovať s riaditeľom súťaže. Stretnutia posledného kola nie je možné predohrávať. 
11.Čakacia doba: Čakacia doba je jedna hodina. V prípade meškania zapríčineného vyššou mocou (napríklad meškanie verejného

     dopravného prostriedku, zdržanie v dôsledku havárie iného vozidla, prírodná katastrofa), sa čakacia doba predlžuje na dve hodiny. 
     Odporúčam kapitánom aj rozhodcom využiť všetky možnosti na odohratie stretnutia.
12.Hlásenie výsledkov: V nedeľu po stretnutí domáce družstvo nahlási riaditeľovi súťaže kompletné výsledky (vrátane výsledkov
     na jednotlivých šachovniciach) najneskôr do 19:00 hod. najlepšie e-mailom, prípadne SMS-správou, telefonicky alebo osobne.
     Zápis o stretnutí spolu s originálmi partiárov treba odoslať poštou v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia. Družstvo  
     nemusí poslať zápis a partiáre poštou, ak do troch dní po stretnutí odošle e-mailom naskenovaný zápis o stretnutí a partie 
     nahraté v pgn-súbore s hlavičkami partií, ktorý pošlem vždy v nedeľu po nahlásení všetkých výsledkov.
13.Hodnotenie stretnutí: Za vyhraté stretnutie získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O poradí družstiev
     v súťaži rozhoduje počet získaných zápasových bodov, ďalej počet partiových bodov zo všetkých stretnutí a výsledok vzájomného
     stretnutia. Ak by ani toto kritérium nerozhodlo, pridelí sa obidvom družstvám rovnaké umiestnenie. Ak by sa rozhodovalo 
     o postupe alebo o vypadnutí, rozhodne riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového stretnutia, resp. turnaja.
14.Výsledkový servis: Výsledky stretnutí zverejním po ich nahlásení na stránke http://chess-results.com/tnr187812.aspx?lan=4,
     (na www.chess.sk vyberte hore Súťaže, potom v riadku 4.liga A21 kliknite na prvú z dvoch ikoniek). 
15.Zákazy: V hracích miestnosiach je počas celého trvania stretnutia zakázané fajčenie. Je prísne zakázané konzumovať alkoholické
     nápoje pre všetkých zúčastnených v hracom priestore. Je zakázané nastúpiť na stretnutie pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej
     a psychotropnej látky. V hracej miestnosti je zakázané používať mobilný telefón a iné elektronické komunikačné zariadenia. 
     Výklad Pravidiel FIDE ohľadne elektronických komunikačných zariadení je v prílohe tohto Spravodajcu.
16.Pokuty: Kontumačná prehra družstva: 25,-€. 
     Kontumačná prehra jednotlivca (nenastúpenie hráča k partii): 1.šachovnica 15,-€, 2.šachovnica 10,-€,
     3.šachovnica 5,-€, 4. a 5. šachovnica 3,-€, po každých troch prípadoch sa pokuta znásobuje
     V poslednom kole sú pokuty za kontumačnú prehru družstva alebo jednotlivca dvojnásobné.
     Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže 10,-€,
     Nenahlásenie výsledku, neposlanie zápisu, neposlanie partií 5,-€,
     Opakované porušenie Súťažného poriadku, resp rozpisu do 10,-€.
     Pokuty treba uhradiť na účet Krajského šachového zväzu Trnava, č. účtu 0280540545/0900 (Slovenská sporiteľňa),
     najneskôr do 14 dní od udelenia pokuty (od vydania spravodajcu). Kópiu potvrdenia o zaplatení treba zaslať riaditeľovi súťaže.
17.Protesty: Protesty podáva zástupca klubu predsedovi príslušnej ŠTK najneskôr do troch pracovných dní od predmetnej udalosti.  
     Opis treba poslať druhej strane a rozhodcovi, tí sú povinní vyjadriť sa k protestu taktiež do troch dní. Voči rozhodnutiu o proteste  
     možno podať odvolanie na VV KŠZ. Protestný a odvolací vklad je stanovený na 20,-€.
Zoznam družstiev 4.ligy A21 v ročníku 2015/16, adresy hracích miestností, organizační pracovníci:
1.  ŠK Nafta Gbely C hm: Základná umelecká škola, Československej armády 1207, Gbely            
op: Ferdinand Zajíček, Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely, tel: 0903 265 135, e-mail: fzajicek@centrum.sk  
2.  ŠK Kamenár Chtelnica hm: Obecný úrad Chtelnica, 2.poschodie        
op: Bystrík Pripko, Družstevná 18, 922 05 Chtelnica, tel: 0903 429 998, e-mail: bystrikpripko@gmail.com  
3.  ŠK Kúpele Piešťany B hm: CVČ "AHOJ", Teplická 83, Piešťany        
op: Ing. Vladimír Gubiš CSc., A. Hlinku 59/99, 921 01 Piešťany, tel: 0910 135 540, e-mail: anton.mihalik.pn@gmail.com
4.  ŠK Skalica C   hm: CVČ, Mallého 2, Skalica (pri kruhovom objazde vedľa LIDLu)  
op: Bohumil Bartoš, 909 01 Skalica, tel: 0908 794 231, e-mail: pbartos@ehs.sk        
zást: Marián Hrubša, Dubovce, tel: 0908 713 385, e-mail: marian.hrubsa@slovanet.sk      
5.  ZŠK Vrbové B   hm: Dom kultúry, SNP 292/2, Vrbové        
op: Ing. Rudolf Krchnák, Piešťanská 429/14, 922 03 Vrbové, tel: 033 779 2308, e-mail: tkv@stonline.sk  
zást: Dušan Lajda, tel: 0902 729 088, e-mail: dula.lajda@zoznam.sk          
6.  ŠK Osuské D (štartuje pod názvom CVČ Brezová) hm: CVČ Brezová, Nám. 7.apríla 409, Brezová pod Bradlom
          (býv. materská škôlka, GPS: 48°39'51.04"N 17°32'17.41"E)
op: Tomáš Perička, Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom, tel: 0908 370 268, e-mail: tomas.pericka@gmail.com
7.  Šachový klub Holíč hm: Centrum voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč     
op: Mgr. Marek Šefčík, Jednoradová 1539/15, 908 51 Holíč, tel: 0908 761 746, e-mail: marek2002@gmail.com
8.  ŠK Štefanov   hm: CVČ Štefanov, č. 347 (pri obecnom úrade, budova starej materskej školy)   
op: Karel Klimeš, 906 45 Štefanov 189, tel: 0905 781 429, e-mail: kalmak@gbely.net      
9.  ŠK Osuské E (štartuje pod názvom CVČ Senica B)     hm: CVČ Stonožka, Sadová 646, Senica      
op: Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel: 0908 684 444, e-mail: rasto.diviak@gmail.com      
10. ŠK Senica B   hm: Kaviareň TETRIS, Hurbanova 2564/14A, Senica (vedľa šachovej predajne)
op: Rastislav Tokoš, Hollého 746/26, 905 01 Senica, tel: 0907 899 294, e-mail: rastislavtokos@zoznam.sk  
11. ZŠK Vrbové C   hm: Dom kultúry, SNP 292/2, Vrbové        
op: Peter Podjavorinský, Oslobodenia 770/12, 922 03 Vrbové, tel: 0948 680 665, e-mail: podjavorinsky.p@gmail.com
12. ŠK Nafta Gbely B hm: Základná umelecká škola, Československej armády 1207, Gbely            
op: Ferdinand Zajíček, Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely, tel: 0903 265 135, e-mail: fzajicek@centrum.sk  
Všetkým hráčom želám veľa úspechov a zábavy za šachovnicou!
V Senici 1. októbra 2015 Rastislav Diviak
riaditeľ 4.ligy A21-sever