Krajský šachový zväz Trnava, športovo-technická komisia
5.liga okresy Senica a Skalica, ročník 2015/2016
Spravodajca č.1
Riaditeľ súťaže:  Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel.: 034/651 4395, mobil: 0908 684 444
e-mail: rasto.diviak@gmail.com
Technické ustanovenia:
1.  Súťaž sa hrá podľa pravidiel FIDE platných od 1.7.2014, podľa Súťažného poriadku pre družstvá platného od 3.10.2015
     a podľa ustanovení tohoto spravodajcu. Výsledky jednotlivcov budú zaslané na zápočet na LOK SR a na RTL FIDE.
     Z ratingovania na FIDE vyplýva domácemu družstvu povinnosť zabezpečiť zapisovanie partií dvojmo (cez kopirák
     alebo použitím samoprepisovacích partiárov) a odoslať riaditeľovi súťaže originály partiárov alebo elektronické zápisy partií.
2.  Systém súťaže: Družstvá hrajú jednokolovo podľa vyžrebovania, systémom každý s každým. Družstvá uvedené 
     v rozpise kôl ako prvé, hrajú doma a majú biele figúry na nepárnych šachoviciach. Stretnutia sa hrajú na 5 šachovniciach.
3.  Postup: Víťaz 5.ligy SE-SI priamo postupuje do 4.ligy A21-sever. 
4.  Tempo hry: 2 hodiny na partiu pre každého hráča.
5.  Rozhodcovia: Rozhodcov, najlepšie nehrajúcich, si zabezpečuje domáce družstvo. Každý klub by mal mať aspoň jedného  
     kvalifikovaného rozhodcu. Ak nie je prítomný nehrajúci rozhodca, určia rozhodcu kapitáni družstiev dohodou.
6.  Súpiska družstva: Družstvo zostavuje súpisku podľa Súťažného poriadku pre družstvá. Ak je na súpiske voľné miesto,
     možno najneskôr do 15.12.2015 doplniť hráča na ľubovoľné miesto pri dodržaní pravidiel zostavenia súpisky. 
     Cudzinca, hrajúceho na licenciu, je možné doplniť na súpisku do začiatku 3.kola. Nového hráča, ktorý predtým nebol registrovaný, 
     alebo prémiového člena projektu Šach na školách, je možné doplniť aj po 15.12.2015. Hráč doplnený na súpisku môže nastúpiť   
     najskôr 7 dní po doplnení riaditeľom súťaže.
     Pokiaľ sa doplní hráč do základnej zostavy, považujú sa pôvodní hráči aj nový hráč za hráčov základnej zostavy.
     Každé družstvo môže mať na súpiske dvoch hosťujúcich hráčov, ktorí sú pre potreby zostavy družstva považovaní za hráčov
     s licenciou typu A. Cieľom tejto úpravy je umožniť sprevádzanie mladých hráčov a súčasne nastúpenie v stretnutí bez potreby
     vybavovať licenciu. Na súpiske môže byť maximálne 20 hráčov. (Zmena dohodnutá zástupcami družstiev na žrebovaní).
     Prémioví členovia projektu Šach na školách a mladí hráči narodení v roku 2000 a mladší s ratingom k 1.10.2015 max. 1600
     môžu byť zapísaní na súpisku bez potreby vybavovať licenciu. Títo hráči sú na súpiskách označení skratkou "CIS", resp. "U16".
7.  Kapitán: Družstvo si pred stretnutím určí kapitána, ktorý predloží rozhodcovi zostavu hráčov pre dané stretnutie a ich doklady.  
     Kapitáni sú spoločne s rozhodcom zodpovední za regulárny priebeh stretnutia. Rozhodca nemôže súčasne vykonávať funkciu kapitána.
8.  Zostava družstva: Hráči sa v zostave uvádzajú podľa poradia na súpiske. Kapitáni môžu odovzdať zostavu, v ktorej sú uvedení 
     aj neprítomní hráči, prítomných hráčov však musí byť minimálne polovica predpísaného počtu. Ostatní hráči môžu začať hrať
     bez straty času. Hráč uvedený do zostavy sa musí dostaviť k partii do 1 hodiny od stanoveného začiatku stretnutia.
     Pri nenastúpení nahláseného hráča tento hráč partiu prehráva kontumačne. Ostatné partie za týmto hráčom nie sú 
     pre výsledok stretnutia kontumované a riadne sa počítajú do celkového výsledku. Za nedostavenie sa hráča k partii 
     je udelená pokuta vyplývajúca z poradia šachovnice nižšie určeným sadzobníkom pokút. Ak sa nedostavenie toho 
     istého hráča v priebehu súťaže zopakuje, družstvo zaplatí pokutu a prehráva kontumačne všetky partie od tejto  
     šachovnice nadol. Tento hráč už nemôže nastúpiť za družstvo do konca súťaže. 
     Kapitáni oboch družstiev sú povinní odovzdať zostavu družstva najneskôr do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia.
     V jednom stretnutí môžu za družstvo nastúpiť najviac dvaja licenční hráči, z toho najviac jeden s licenciou typu A, Z alebo H.
9.  Začiatok stretnutia: Stretnutia začínajú v sobotu o 9:00 hod. Hostia môžu požiadať z dôvodu dopravného spojenia o posun začiatku
     stretnutia o 1 hodinu dopredu alebo dozadu najneskôr 14 dní pred stretnutím a domáci sú im povinní vyhovieť.
     V prípade, že sa družstvo dohodne so súperom na predohratí alebo odložení stretnutia, je potrebné požiadať o súhlas riaditeľa súťaže.
     Vzhľadom k pravidelnému mesačnému započítavaniu výsledkov na FIDE rating je presun stretnutia do iného mesiaca problematický.
     Stretnutia posledného kola nie je možné predohrávať. 
10.Čakacia doba: Čakacia doba je jedna hodina. V prípade meškania zapríčineného vyššou mocou (napríklad meškanie verejného

     dopravného prostriedku, zdržanie v dôsledku havárie iného vozidla, prírodná katastrofa), sa čakacia doba predlžuje na dve hodiny. 
     Odporúčam kapitánom aj rozhodcom využiť všetky možnosti na odohratie stretnutia.
11.Hlásenie výsledkov: V sobotu po stretnutí domáce družstvo nahlási riaditeľovi súťaže kompletné výsledky (vrátane výsledkov
     na jednotlivých šachovniciach) najneskôr do 19:00 hod. najlepšie e-mailom, prípadne SMS-správou, telefonicky alebo osobne.
     Zápis o stretnutí spolu s originálmi partiárov treba odoslať poštou v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia. Družstvo  
     nemusí poslať zápis a partiáre poštou, ak do troch dní po stretnutí odošle e-mailom naskenovaný zápis o stretnutí a partie 
     nahraté v pgn-súbore s hlavičkami partií, ktorý pošlem vždy v sobotu po nahlásení všetkých výsledkov.
12.Hodnotenie stretnutí: Za vyhraté stretnutie získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O poradí družstiev
     v súťaži rozhoduje počet získaných zápasových bodov, ďalej počet partiových bodov zo všetkých stretnutí a výsledky vzájomných
     stretnutií. Ak by ani toto kritérium nerozhodlo, pridelí sa obidvom družstvám rovnaké umiestnenie. Ak by sa rozhodovalo 
     o postupe, rozhodne riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového stretnutia, resp. turnaja.
13.Výsledkový servis: Výsledky stretnutí zverejním po ich nahlásení na stránke http://chess-results.com/tnr187814.aspx?lan=4 ,
     (na www.chess.sk vyberte hore Súťaže, potom v riadku 5.liga SE-SI kliknite na prvú z dvoch ikoniek). Výsledky budú aj
     na www.ksztrnava.chess.sk
14.Zákazy: V hracích miestnostiach je počas celého trvania stretnutia zakázané fajčenie. Je prísne zakázané konzumovať alkoholické
     nápoje pre všetkých zúčastnených v hracom priestore. Je zakázané nastúpiť na stretnutie pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej
     a psychotropnej látky. V hracej miestnosti je zakázané používať mobilný telefón a iné elektronické komunikačné zariadenia. 
     Výklad Pravidiel FIDE ohľadne elektronických komunikačných zariadení je v prílohe tohto Spravodajcu.
15.Pokuty: Kontumačná prehra družstva: 25,-€. 
     Kontumačná prehra jednotlivca (nenastúpenie hráča k partii): 1.šachovnica 15,-€, 2.šachovnica 10,-€,
     3.šachovnica 5,-€, 4. a 5. šachovnica 3,-€,
     V poslednom kole sú pokuty za kontumačnú prehru družstva alebo jednotlivca dvojnásobné.
     Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže 10,-€,
     Nenahlásenie výsledku, neposlanie zápisu, neposlanie partií 5,-€,
     Opakované porušenie Súťažného poriadku, resp rozpisu do 10,-€.
     Pokuty treba uhradiť na účet Krajského šachového zväzu Trnava, č. účtu 0280540545/0900 (Slovenská sporiteľňa),
     najneskôr do 14 dní od udelenia pokuty (od vydania spravodajcu). Kópiu potvrdenia o zaplatení treba zaslať riaditeľovi súťaže.
17.Protesty: Protesty podáva zástupca klubu predsedovi príslušnej ŠTK najneskôr do troch pracovných dní od predmetnej udalosti.  
     Opis treba poslať druhej strane a rozhodcovi, tí sú povinní vyjadriť sa k protestu taktiež do troch dní. Voči rozhodnutiu o proteste  
     možno podať odvolanie na VV KŠZ. Protestný a odvolací vklad je stanovený na 20,-€.
Zoznam družstiev 5.ligy SE-SI v ročníku 2015/16, adresy hracích miestností, organizační pracovníci:
1.  ŠK Nafta Gbely D hm: Základná umelecká škola, Československej armády 1207, Gbely  
op: Ferdinand Zajíček, Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely, tel: 0903 265 135, e-mail: fzajicek@centrum.sk  
2.  ŠK Štefanov B   hm: CVČ Štefanov, pri Obecnom úrade, č. 347            
op: Karel Klimeš, 906 45 Štefanov 189, tel: 0905 781 429, e-mail: kalmak@gbely.net            
3.  Šachový klub Holíč C hm: Centrum voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč       
op: Marek Šefčík, Jednoradová 1539/15, 908 51 Holíč, tel: 0908 761 746, e-mail: marek2002@gmail.com  
4.  Interchess ZŠ Borský Mikuláš   hm: Základná škola, Záhorácka 919, Borský Mikuláš
op: Rastislav Nemečkay, 908 77 Bilkove Humence 183, tel: 0905 339 521, 0917 240 047, e-mail: esenbak@atlas.sk
5.  Interchess CVČ Senica hm: CVČ Stonožka, Sadová 646, Senica            
op: Ing. Rudolf Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel: 0905 311 146, e-mail: rudolf.diviak@gmail.com  
6.  ŠK Osuské F (štartuje pod názvom CVČ Senica C)     hm: CVČ Stonožka, Sadová 646, Senica  
op: Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel: 0908 684 444, e-mail: rasto.diviak@gmail.com  
7.  ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže   hm: Školská jedáleň Gymnázia J. Bosca, Kláštorné námestie 1295, Šaštín-Stráže
op: Monika Škrabáková, tel: 0944 206 860, e-mail: monika.skrabakova@gmail.com       
8.  Šachový klub Holíč B hm: Centrum voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč       
op: Michal Sládek, Hollého 60, 908 51 Holíč, tel: 0908 733 306, e-mail: michalsladek5@gmail.com    
9.  ŠO Kopčany   hm: Kultúrny dom Kopčany          
op: Ferdinand Sprušanský, Hollého 873/48, 908 51 Holíč, tel: 0905 565 761, e-mail: 12ferda2@gmail.com  
10. ŠK Nafta Gbely E hm: Základná umelecká škola, Československej armády 1207, Gbely  
op: Ferdinand Zajíček, Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely, tel: 0903 265 135, e-mail: fzajicek@centrum.sk  
Všetkým hráčom želám veľa úspechov a zábavy za šachovnicou!
V Senici 20. októbra 2015 Rastislav Diviak
riaditeľ 5.ligy SE-SI