Š a c h o v ý    k l u b     O s u s k é

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ DŇA 25. OKTÓBRA 2001 NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ŠACHOVÉHO KLUBU OSUSKÉ


 

ČLÁNOK I.

NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

 

 

 

Názov :  Šachový klub Osuské

Sídlo  :   906 12  Osuské,  Lehockého  57

 

 

            Šachový klub Osuské je nezávislou dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia najmä oblasti šachu.

            Šachový klub Osuské má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

 

 

ČLÁNOK II.

POSLANIE A CIELE

 

            Poslaním Šachového klubu Osuské je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto poslania šachový klub Osuské v spolupráci so Slovenským zväzom telesnej kultúry, Slovenským šachovým zväzom, príslušnými orgánmi štátnej správy , a ďalšími orgánmi a organizáciami ( školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania) realizuje najmä:

a/    koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti

b/    vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti  klubu

c/    športovú činnosť svojich členov, popularizáciu šachu medzi mládežou

d/    tréningovú činnosť talentovanej mládeže

e/    chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

f/      k zaisteniu svojho poslania môže zakladať subjekty obchodného práva


 

ČLÁNOK III.

ORGÁNY ŠACHOVÉHO KLUBU OSUSKÉ

 

Orgánmi Šachového klubu Osuské sú:

 

·      valné zhromaždenie

·      výkonný výbor

·      predseda

·      kontrolná komisia

 

 

ČLÁNOK IV.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 

1.    Najvyšším orgánom Šachového klubu Osuské je valné zhromaždenie. Zvoláva ho výkonný výbor najmenej raz do roka. Mimoriade valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť najmenej jednej polovice členov Šachového klubu Osuské, alebo zvolané na žiadosť kontrolnej komisie. V týchto prípadoch sa valné zhromaždenie musí zvolať najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predsedovi Šachového klubu Osuské. Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj predsda, ak sa chce na tomto valnom zhromaždení vzdať funkcie.

 

2.    Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných členov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 

3.    Ak nie je valné zhromaždenie schopné sa uznášať, zvolá výkonný výbor náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné valné zhromaždenie musí mať rovnaký rokovací program a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných členov.

 

4.    Valné zhromaždenie tvoria členovia Šachového klubu Osuské starší ako osemnásť rokov, alebo zástupcovia poverení členom klubu starším ako osemnásť rokov u fyzickej osoby , alebo zástupcovia poverení oprávnenou osobou konajúcou v mene člena klubu u právnickej osoby.

 

5.    Poverenie musí byť vyhotovené v písomnej forme. Na valnom zhromaždení vrátane volieb má každý člen jeden hlas.


6.    Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 

a)    prijímať a meniť stanovy Šachového klubu Osuské

b)   voliť a odvolávať predsedu Šachového klubu Osuské, členov výkonného výboru a kontrolnej komisie

c)    rozhodovať o vstupe a vystúpení Šachového klubu Osuské do iných organizácií a združení, o ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o formách spolupráce

d)   schvaľovať zástupcov do orgánov iných organizácií, združení, prípadne obchodných spoločností na činnosti ktorých sa podieľa

e)    prerokovávať správu o činnosti a hospodárení Šachového klubu Osuské

f)     schvaľovať plán práce a rozpočet Šachového klubu Osuské

g)    schvaľovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov

h)    plniť úlohu odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam výkonného výboru

i)      rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

j)     schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení Šachového klubu Osuské likvidáciou

k)   rozhodovať o vylúčení členov z členstva v Šachovom klube Osuské

l)      rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa Šachového klubu Osuské, jeho činnosti, ak tak stanoví zákon alebo iný predpis vyššej právnej sily ako stanovy Šachového klubu Osuské

 

 

ČLÁNOK V.

VÝKONNÝ VÝBOR

 

1.    Výkonný výbor je výkonným orgánom Šachového klubu Osuské, ktorý riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Skladá sa z 5 členov. Jeho funkčné obdobie je dvojročné a môže byť skrátené alebo predĺžené najviac o 90 dní. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda Šachového klubu Osuské najmenej raz za štvrťrok. V prípade , že člen výkonného výboru nemôže vykonávť svoju funkciu a požiada o uvoľnenie , môže byť výkonný výbor doplnený kooptáciou . Kooptáciou môžu byť nahradení najviac dvaja členovia výkonného výboru zvolení valným zhromaždením.

 

2.    Rokovanie výkonného výboru riadi predseda Šachového klubu Osuské. Výkonný výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, keď preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Šachového klubu Osuské. Na zasadnutia výkonného výboru je prizývaný predseda kontrolnej komisie.

 


 

3.    Výkonný výbor realizuje najmä:

 

a/    uznesenia valného zhromaždenia Šachového klubu Osuské

b/    vydávanie operatívnych predpisov Šachového klubu Osuské

c/    schvaľovanie vnútornej štruktúry Šachového klubu Osuské

d/    schvaľovanie prijatia pracovníkov do pracovno-právneho vťahu

e/    schvaľovanie výdajov na konkrétne podujatia v súlade s rozpočtom Šachového klubu Osuské, pričom prihliada na vývoj plnenia príjmov rozpočtu a účelovosť poskytnutých dotácií a darov určenú poskytovateľom dotácie alebo darcom

f/      schvaľovanie prijatia nových členov Šachového klubu Osuské

 

4.    Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:

 

a/    uplynutím funkčného obdobia

b/    odvolaním z funkcie

c/    vzdaním sa funkcie

d/    zánikom členstva v Šachovom klube Osuské

 

 

ČLÁNOK VI.

PREDSEDA ŠACHOVÉHO KLUBU OSUSKÉ

 

1.    Štatutárnym zástupcom a predsedom výkonného výboru je predseda Šachového klubu Osuské. Predsedu volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Predseda je v plnom rozsahu zodpovedný za činnosť Šachového klubu Osuské. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene Šachového klubu Osuské . K zastupovaniu môže predseda zmocniť iného člena výkonného výboru. Predseda môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny pracovník, keď o tom rozhodne valné zhromaždenie.

 

2.    Oprávnenie vykonávať funkciu predsedu zaniká:

 

a)    po uplynutí volebného obdobia zvolením nového predsedu Šachového klubu Osuské, pričom dvojročné volebné obdobie sa môže skrátiť alebo predĺžiť najviac o 90 dní

b)   odvolaním z funkcie valným zhromaždením Šachového klubu Osuské

c)    vzdaním sa funkcie na zasadaní valného zhromaždenia

d)   zánikom členstva v Šachovom klube Osuské


 

ČLÁNOK VII.

KONTROLNÁ KOMISIA

 

1.    Kontrolná komisia je nezávislým orgánom Šachového klubu Osuské oprávneným kontrolovať všetku činnosť klubu. Za svoju činnosť zodpovedá iba valnému zhromaždeniu.

2.    Kontrolná komisia má troch členov, volí ju valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Funkčné obdobie môže byť skrátené alebo predĺžené najviac o 90 dní. Predsedu si volí kontrolná komisia na prvom zasadaní zo svojho stredu.

3.    Stanovisko kontrolnej komisie je platné, ak ho podpíšu najmenej dvaja členovia kontrolnej komisie Šachového klubu Osuské.

4.    Upozorňuje výkonný výbor na zistené nedostatky a vyžaduje zjednanie nápravy.

5.    Prejednáva sťažnosti členov Šachového klubu Osuské.

6.    Vyjadruje sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení Šachového klubu Osuské a predkladá výročnú správu o činnosti kontrolnej komisie valnému zhromaždeniu.

7.    Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka.

8.    Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia výkonného výboru ani predseda Šachového klubu Osuské.

9.    Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od výkonného výboru akékoľvek informácie o hospodárení klubu. Výkonný výbor je povinný oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení a postavení Šachového klubu Osuské. Tie isté práva má kontrolná komisia vo vzťahu k predsedovi Šachového klubu Osuské. Tie isté povinnosti má predseda Šachového klubu Osuské voči kontrolnej komisii.

 

 

 

Článok VIII.

Členstvo, práva a povinnosti

 

1.       Členstvo v Šachovom klube Osuské je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba , ktorá má záujem a predpoklady podieľať sa na činnosti klubu a súhlasí s týmito stanovami.

 

2.       Členstvo fyzickej osoby vzniká uznesením výkonného výboru Šachového lubu Osuské o prijatí za člena  na  základe písomnej prihlášky. Členstvo právnickej osoby vzniká súčasne so vznikom platnosti dohody o spolupráci medzi Šachovým klubom Osuské a právnickou osobou. Táto dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí ju schváliť výkonný výbor Šachového klubu Osuské , musí z nej vyplývať záujem právnickej osoby o členstvo v Šachovom klube Osuské a musia v nej byť definované členské práva a povinnosti právnickej osoby.

 

3.       Členstvo fyzickej osoby v Šachovom klube Osuské zaniká vystúpením na základe žiadosti člena doručenej výkonnému výboru dňom doručenia, vylúčením na základe uznesenia valného zhromaždenia, úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom Šachového klubu Osuské. Členstvo predsedu Šachového klubu Osuské nemôže byť ukončené na základe žiadosti predsedu, ani jeho vylúčením. Členstvo právnickej osoby zaniká s ukončením platnosti zmluvného vzťahu právnickej osoby a Šachového klubu Osuské, na základe ktorého členstvo právnickej osoby vzniklo.

 

4.       Člen Šachového klubu Osuské má právo:

a)    realizovať svoje záujmy o športové vyžitie na podujatiach klubu a pri tom v súlade s rozpočtom a operatívnymi predpismi využívať majetok klubu a práva klubu vyplývajúce s dohôd s inými zmluvnými partnermi

b)   v súlade so stanovami presadzovať svoje záujmy , spolupodieľať sa na rozhodovaní o činnosti klubu, spolupodieľať sa na kontrole činnosti klubu a dodržiavaní všeobecne platných predpisov, stanov, plánu činnosti a rozpočtu Šachového klubu Osuské

c)    voliť do orgánov Šachového klubu Osuské a po dovŕšení 18 rokov byť do týchto orgánov volený

 

5/       Člen Šachového klubu Osuské má tieto povinnosti:

a)    dodržiavať stanovy a operatívne predpisy klubu

b)   aktívne sa podieľať na činnosti klubu

c)    chrániť majetok klubu a starať sa o jeho zveľaďovanie a účelné využívanie

d)   platiť členské príspevky podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

 

 

IX.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE ŠACHOVÉHO KLUBU OSUSKÉ

 

1.    Majetok Šachového klubu Osuské pozostáva z peňažných fondov, hmotného majetku , pohľadávok a iných majetkových práv.

 

2.    Zdrojom majetku sú najmä:

a)    majetok, majetkové práva a stavy účtov Šachového klubu Osuské

b)   príspevky členov

c)    dobrovoľné príspevky, dotácie, dary

d)   príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej a spoločenskej činnosti

 

3.    Hospodárenie Šachového klubu Osuské sa riadi rozpočtom schváleným valným zhromaždením na jeden súťažný rok. Začiatok súťažného roka je 1. september . V súlade so všeobecnými predpismi sa zostavuje účtovná uzávierka k 31. decembru kalendárneho roka a daňové  priznanie.

 

4.    Prostriedkami na konkrétne podujatia disponuje na základe rozhodnutia výkonného výboru člen Šachového klubu Osuské poverený realizáciou podujatia. Tento člen je povinný predložiť vyúčtovanie čerpaných prostriedkov výkonnému výboru do 30 dní po skončení podujatia.

 

5.    O akomkoľvek vzniku zmluvného vzťahu, v súvislosti s ktorým vzniká Šachovému klubu Osuské majetkový záväzok nad rámec schváleného rozpočtu musí rozhodnúť valné zhromaždenie. Výkonný výbor zodpovedá za to, že položky schváleného rozpočtu budú v priebehu sezóny čerpané v súlade s plnením plánovaných príjmov.

 

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

1.    Šachový klub Osuské je založený na dobu neurčitú.

 

2.    Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením Šachového klubu Osuské 25. októbra 2001 a ich výklad podáva výkonný výbor klubu.

3.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.