2005-10-01
2005-08-12
105.Diviak Rastislav 4.5b, 144.Diviak Rudolf 3.5b, 148.Cajka Tibor 3.5b, 166 účastníkov
2005-03-24
36.Diviak Rastislav 4.5b, 72 účastníkov
2005-01-01